ZALOGUJ   |   PRZYPOMNIJ HASŁO   |   REJESTRACJA   |   KONTAKT

Komunikat


Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.REGULAMIN PROMOCJI  |   REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  |   TABELA OPROCENTOWANIA  |   TABELA OPŁAT I PROWIZJI  |   KONTAKT
PARTNER AKCJI:   


Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 71.000.000 zł wpłacony w całości, NIP: 521-30-92-922.

Promocja pod hasłem „Lokata 130 dni z premią” składająca się z: Akcji „130 dni z premią” oraz Akcji „Polecaj i zarabiaj" trwa od 30.08.2016 roku do 09.10.2016 roku.

Uczestnikami Akcji „130 dni z premią” oraz Akcji „Polecaj i zarabiaj” mogą być:
• osoby, które posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecni Klienci Banku – w rozumieniu Regulaminu),
• nie posiadają i nie posiadały w okresie od 07.04.2015 roku do dnia 29.08.2016 roku Konta Jedynego w Banku (Nowi Klienci Banku – w rozumieniu Regulaminu)

Uczestnikami Akcji nie mogą być:
• pracownicy Partnera;
• osoby, które w okresie od 07.04.2015 roku do 29.08.2016 roku rozwiązały z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego;

Aby skorzystać z Akcji „130 dni z premią” i otrzymać premię (100 zł dla Nowego Klienta Banku lub 50 zł dla Obecnego Klienta Banku), należy spełnić warunki określone w Regulaminie Akcji, w tym m.in.:
• zarejestrować się w Akcji
• założyć lokatę „Plan depozytowy na 130 dni” na kwotę minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł),
• utrzymać saldo minimum 10 000 zł na założonej lokacie „Plan depozytowy na 130 dni” co najmniej przez 70 dni od daty jej założenia.

Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość premii w Akcji.

Aby skorzystać z Akcji „Polecaj i zarabiaj” i otrzymać premię dodatkową w wysokości 50 zł Uczestnik Polecający, musi spełnić warunki określone w Regulaminie Akcji, w tym m.in.:
• wziąć udział w „Akcji Lokata” oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii,
• wygenerować w Aplikacji Kod polecający oraz przekazany zostł Uczestnikowi Poleconemu.

Maksymalna wartość Premii dodatkowej może wynieść 250 zł.
Premia dodatkowa zostanie wypłacona pod warunkiem, że Kod zostanie prawidłowo wpisany w Aplikacji przez Poleconego wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail Polecającego, ponadto Uczestnik Polecony musi wziąć udział w Akcji „Lokata” oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii w rozumieniu Regulaminu

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Copyright © Agora SA